fbpx

Pakalpojuma iegādes un atteikuma politika

 

1.        
Vispārējie noteikumi

1.1.  
Pakalpojumu iegādes un atteikuma
politika (turpmāk – Noteikumi) paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un
atbildību no personas (turpmāk – pircējs), kas iegādājas dalību nodarbībās
(turpmāk – pakalpojums) interneta veikalā – interneta vietnē:
https://www.jogaselpa.lv/ (turpmāk – interneta veikals), no SIA LAIKA ELPA,
vienotais reģistrācijas nr. 40103872644 (turpmāk – pārdevējs) juridiskā adrese:
Dammes iela 31-50, Rīga, LV-1069.

1.2.  
Pakalpojums tiek uzsākts pēc
pilnas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pārdevēja
elektroniskā veidā uz pircēja norādīto e-pastu.

1.3.  
Dalība nodarbībās ir katra
dalībnieka personīgā atbildība par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām
aktivitātēm. Īpašie riski vai šaubas, kas ir dalībniekiem ir jāmin
reģistrācijas brīdī un jāpārrunā ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

2.      
Pirkuma līguma
noslēgšana

2.1.  
Distances līgums  (turpmāk – pirkuma līgums) starp pircēju un pārdevēju
tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā noformē pasūtījuma grozu un
apmaksā pirkumu.

2.2.  
Pircējs, lai noformētu
pirkumu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas ar Noteikumiem
un apstiprina to ar taustiņu «Pirkt» vai “Apmaksāt”. Pirkuma līgums ir saistošs pircējam un
pārdevējam visā pakalpojuma sniegšanas laikā.
 Pircējs ar taustiņu “Pirkt” vai “Apmaksāt” piekrīt, ka, iegādājoties online studijas abonementu, tas tiks automātiski pagarināts uz nākamo periodu un automatizēti tiks veikt maksājums no Pircēja norādītajiem bankas kartes datiem līdz brīdim, kamēr netiks atsūtīts atteikums saskaņā ar 5.3. punktu.

2.3.  
Katrs noslēgtais pakalpojuma
pirkuma līgums starp pircēju un pārdevēju glabājas pārdevēja datubāzē 5
(piecus) gadus, vai līdz datu apstrādes nolūku sasniegšanai, vai ja dati var
tikt izmantoti citu nolūku sasniegšanai – tad līdz citu nolūku termiņam.

2.4.  
Gadījumā, ja Pircējs
nepiekrīt Noteikumiem, tad pircējs atceļ pirkumu un neveic pasūtījumu.

3.       Pircēja tiesības un pienākumi

3.1.  
Pircējam ir saistoši
Noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti, iegādājoties pakalpojumu
interneta veikalā;

3.2.  
Pircējs veic pilnu apmaksu,
izmantojot izvēlēto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī. Ja pēc
pakalpojuma iegādēs maksājuma transakcija tiek atcelta, pirkuma līgums tiek
atzīts par spēkā neesošu.

3.3.  
Pircējam ir tiesības atteikties
no iegādātā pakalpojuma Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā.

3.4.  
Pircējs pilnībā ir atbildīgs
par savu veselības stāvokli, apmeklējot nodarbības. Pircējam ir pienākums izvērtēt
riskus un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar savu ārstu vai speciālistu.

3.5.  
Pircējs ir atbildīgs par savu
dalību nodarbībās un savu veselības stāvokli. Ja rodas kādas veselības
problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Pircējam ir pienākums pārtraukt
dalību nodarbībās, ja pircējam ir savainojumi vai traumas. Pircējam ir
pienākums informēt nodarbību vadītāju rakstveidā par savu veselības stāvokli,
ja tas var radīt risku viņa veselībai.

4.       Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1.  
Pārdevējam ir tiesības
vienpusēji atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms noteiktā datuma, ja
minimālais dalībnieku skaits nodarbībās nav sasniegts. Par pakalpojuma
atcelšanu pārdevējs informē pircēju uz pircēja norādīto e-pastu. Gadījumā, ja
pakalpojums tiek atcelts nepietiekoša dalībnieku skaita dēļ, pārdevējs atmaksā
pakalpojuma pircējam iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu
laikā.

4.2.  
Pārdevējam ir tiesības bez
iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta
veikalu, ja pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj Noteikumus.
Pircējs uzņemas atbildību par pārdevējam radītajiem zaudējumiem, un atlīdzina tos
pilnā apmērā, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

4.3.  
Pārdevējam ir tiesības vienpusēji
grozīt Noteikumā noteiktos nosacījumus. Aktuālā Noteikumu redakcija tiek
ievietota interneta vietnē
https://www.jogaselpa.lv/. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un
darbojas attiecībā uz visiem pirkumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

4.4.  
Pārdevējs nav atbildīgs par
jebkādiem pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības
traucējumiem vai tīkla datu pārraides kļūdām.

4.5.  
Gadījumā, ja kādu no
pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs nevar pakalpojumu piegādāt
Pircējam, pārdevējs var piedāvāt analogu pakalpojumu pircējam. Ja Pircējs nepiekrīt
izmaiņām pakalpojumā, pārdevējs atmaksā pircējam pilnu maksu 5 (piecu) darba
dienu laikā no pircēja atteikuma saņemšanas dienas.

5.       Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

5.1.  
Veicot pirkumu interneta
veikalā, pircējs var izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir
patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties
no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai
pakalpojuma).

5.2.  
Atteikuma tiesības ir
izmantojamas 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu
sniegšanu.

5.3.  
Atteikuma tiesību izmantošana
nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma
par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu pārdevējam uz
e-pastu:
kristine@jogaselpa.lv.

5.4.  
Pārdevējam, gadījumā, ja pircējs
izsaka vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma, ir jānosūta atteikuma veidlapa uz
e-pastu:
kristine@jogaselpa.lv.

5.5.  
Ja pircējs izmanto atteikuma
tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem,
tad pircēja patstāvīgi sedz izmaksas, kas saistītas ar atteikumu no pakalpojuma.

5.6.  
Ja pircējs izmanto atteikuma
tiesības, pārdevējs ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad pircējs
ir nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt pircēja veiktās iemaksas.

5.7.  
Atteikuma tiesības attiecas
uz pircēju, kurš saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu var tikt
atzīts par patērētāju. Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos
iegādāties, iegādājas, vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu
nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.