fbpx

Pakalpojuma iegādes un atteikuma politika

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Pakalpojumu iegādes un atteikuma politika (turpmāk – Noteikumi) paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību no personas (turpmāk – pircējs), kas iegādājas dalību nodarbībās (turpmāk – pakalpojums) interneta veikalā – interneta vietnē: https://www.jogaselpa.lv/ (turpmāk – interneta veikals), no SIA LAIKA ELPA, vienotais reģistrācijas nr. 40103872644 (turpmāk – pārdevējs) juridiskā adrese: Dammes iela 31-50, Rīga, LV-1069.

1.2. Pakalpojums tiek uzsākts pēc pilnas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pārdevēja elektroniskā veidā uz pircēja norādīto e-pastu.

1.3. Dalība nodarbībās ir katra dalībnieka personīgā atbildība par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām aktivitātēm. Īpašie riski vai šaubas, kas ir dalībniekiem ir jāmin reģistrācijas brīdī un jāpārrunā ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

2. Pirkuma līguma noslēgšana

2.1. Distances līgums  (turpmāk – pirkuma līgums) starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā noformē pasūtījuma grozu un apmaksā pirkumu.

2.2. Pircējs, lai noformētu pirkumu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas ar Noteikumiem un apstiprina to ar taustiņu «Pirkt» vai “Apmaksāt”. Pirkuma līgums ir saistošs pircējam un pārdevējam visā pakalpojuma sniegšanas laikā. Pircējs ar taustiņu “Pirkt” vai “Apmaksāt” piekrīt, ka, iegādājoties online studijas abonementu, tas tiks automātiski pagarināts uz nākamo periodu un automatizēti tiks veikt maksājums no Pircēja norādītajiem bankas kartes datiem līdz brīdim, kamēr netiks atsūtīts atteikums saskaņā ar 5.3. punktu.

2.3. Katrs noslēgtais pakalpojuma pirkuma līgums starp pircēju un pārdevēju glabājas pārdevēja datubāzē 5 (piecus) gadus, vai līdz datu apstrādes nolūku sasniegšanai, vai ja dati var tikt izmantoti citu nolūku sasniegšanai – tad līdz citu nolūku termiņam.

2.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tad pircējs atceļ pirkumu un neveic pasūtījumu.

3.       Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir saistoši Noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti, iegādājoties pakalpojumu interneta veikalā;

3.2. Pircējs veic pilnu apmaksu, izmantojot izvēlēto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī. Ja pēc pakalpojuma iegādes maksājuma transakcija tiek atcelta, pirkuma līgums tiek atzīts par spēkā neesošu.

3.3. Pircējam ir tiesības atteikties no iegādātā pakalpojuma Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā.

3.4. Pircējs pilnībā ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apmeklējot nodarbības. Pircējam ir pienākums izvērtēt riskus un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar savu ārstu vai speciālistu.

3.5. Pircējs ir atbildīgs par savu dalību nodarbībās un savu veselības stāvokli. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Pircējam ir pienākums pārtraukt dalību nodarbībās, ja pircējam ir savainojumi vai traumas. Pircējam ir pienākums informēt nodarbību vadītāju rakstveidā par savu veselības stāvokli, ja tas var radīt risku viņa veselībai.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms noteiktā datuma, ja minimālais dalībnieku skaits nodarbībās nav sasniegts. Par pakalpojuma atcelšanu pārdevējs informē pircēju uz pircēja norādīto e-pastu. Gadījumā, ja pakalpojums tiek atcelts nepietiekoša dalībnieku skaita dēļ, pārdevējs atmaksā pakalpojuma pircējam iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu
laikā.

4.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj Noteikumus. Pircējs uzņemas atbildību par pārdevējam radītajiem zaudējumiem, un atlīdzina tos pilnā apmērā, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

4.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumā noteiktos nosacījumus. Aktuālā Noteikumu redakcija tiek ievietota interneta vietnē https://www.jogaselpa.lv/. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem pirkumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

4.4. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem vai tīkla datu pārraides kļūdām.

4.5. Gadījumā, ja kādu no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, pārdevējs var piedāvāt analogu pakalpojumu pircējam. Ja Pircējs nepiekrīt izmaiņām pakalpojumā, pārdevējs atmaksā pircējam pilnu maksu 5 (piecu) darba dienu laikā no pircēja atteikuma saņemšanas dienas.

5. Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

5.1. Veicot pirkumu interneta veikalā, pircējs var izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

5.2. Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu sniegšanu.

5.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu pārdevējam uz e-pastu: kristine@jogaselpa.lv.

5.4. Pārdevējam, gadījumā, ja pircējs izsaka vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma, ir jānosūta atteikuma veidlapa uz e-pastu: kristine@jogaselpa.lv.

5.5. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad pircēja patstāvīgi sedz izmaksas, kas saistītas ar atteikumu no pakalpojuma.

5.6. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējs ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad pircējs ir nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt pircēja veiktās iemaksas.

5.7. Atteikuma tiesības attiecas uz pircēju, kurš saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu var tikt atzīts par patērētāju. Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas, vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.